a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales ac lectus.
Instagram Feed
Follow Us
Bethevents > Condicions generals de Lloguer

CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER
QUALSEVOL LLOGUER REQUEREIX L’ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS SEGÜENTS

El client ordenant de la comanda manifesta conèixer i acceptar, sense reserva, les condicions generals de lloguer i / o venda.

Primer. – TARIFES
Per als lloguers, els nostres preus són sense impostos, sense transport i per al termini d’utilització previst en el pressupost, segons les nostres tarifes en vigor.
Tota utilització superior a aquest termini estarà subjecta a acords especials i a una facturació complementària. La data i l’horari de restitució del material són exigibles i tot retard serà facturat segons la tarifa en vigor.

Segon. – COMANDA
Tot demanat d’adjuntar el pressupost acceptat pel client i acompanyat d’un pagament a compte, no acceptant comandes que no reuneixin aquests dos requisits. Acceptada la comanda serà efectiva la reserva, subjecte a disponibilitat del material sol·licitat.
La confirmació de la comanda ha d’arribar-nos abans de 48 h de Ia data de lliurament, en cas contrari no podrem garantir el lliurament.

Tercer. – ANUL·LACIÓ
L’anul·lació d’una comanda serà objecte d’una facturació equivalent almenys a la meitat del total de la comanda, sense mai ser inferior a les despeses ocasionades fins al moment de l’anul·lació, o de la totalitat si és efectuada amb menys de 72 hores abans del lliurament dels materials.

Quart. – TRANSPORT
Els costos de lliurament i recollida es facturaran segons tarifa en vigor. Qualsevol cost addicional, no previst en el pressupost inicial serà objecte d’una facturació complementària.

Cinquè. – GARANTIA
En tot demanat, es requereix el pagament d’una quantitat per part de client, que es rep com a dipòsit i en garantia de la bona fi de l’operació i serà retornat un cop retornat el material en bon estat i haver-se fet efectiu el pagament de la factura, llevat d’acord exprés.

Sisè. – POSADA A DISPOSICIÓ I RETORN DELS MATERIALS ARRENDATS
El client reconeix haver rebut els materials en bon estat, aptes per al seu ús i en les degudes condicions de neteja i higiene.
En l’acte de lliurament i recollida de material es durà a terme un inventari, amb l’assistència del client o del seu representant. De no assistir a la realització de l’inventari no s’acceptarà cap reclamació de client pel que fa a la quantitat o estat del material. Bethevents no considerarà rebut el material fins després d’haver realitzat l’inventari.

Setè. – UTILITZACIÓ – REPARACIÓ – NO TORNAT
El client es compromet a fer servir adequadament el material llogat, impedint qualsevol acte o situació que pogués danyar-lo. Serà per compte de client el subministrament elèctric necessari per a la instal·lació sol·licitada i s’ha d’ajustar a la normativa vigent.
El client o, si s’escau els professionals per ell contractats, declaren estar degudament qualificats per a l’ús del material llogat. No es podrà manipular, modificar, o, si s’escau alterar els materials arrendats. El client no té dret a cap indemnització en cas d’interrupció de funcionament dels materials llogats.
Durant el període de l’arrendament, el client està obligat a cuidar i conservar el material protegint de qualsevol situació que pogués danyar-lo, tai com pluja, neu, vent, robatori, destrosses, etc.
El material malmès o no retornat serà facturat al client pel seu contravalor de compra nou, incrementat en el seu cas amb una indemnització destinada a cobrir la no disponibilitat del material.

Vuitè. – FACTURACIÓ
Es procedirà a facturar en funció del temps d’arrendament, un cop comprovada la devolució del material mitjançant el corresponent inventari.
En cas de lloguers de llarga durada, es giraran factures mensuals.

Novè. – PAGAMENT
El pagament es realitzarà al comptat, a la recepció de la factura.
Es convé que la manca de pagament al venciment fixat comportarà:

  • Interessos de demora calculats a 1,5 vegades sobre la totalitat dels imports pendents de pagament.
  • El pagament de les despeses contencioses.
  • Una indemnització en concepte de clàusula penal, igual al 15% dels imports deguts.

Desè. – RESERVA DE PROPIETAT
El material llogat és propietat de l’arrendador i l’arrendatari no podrà subarrendar o cedir-per cap concepte.
En cas de venda de material, el venedor es reserva el domini fins al complet pagament del preu.

Onzè. – FORÇA MAJOR
L’arrendador no tindrà responsabilitat en cas de retard o manca de lliurament causa de força major o causa aliena a la seva voluntat, tal com, a títol enunciatiu, vaga, accidents, prohibició oficial, etc.

Dotzè. – RESPONSABILITAT I ASSEGURANCES
El client rep el material arrendat en concepte de dipòsit, sent responsable des de la recepció, de la seva adequada conservació i guarda, així com dels danys que, per qualsevol que sigui la causa, s’originin al material arrendat durant el període que estigui al seu poder.
El client subscriurà a càrrec seu un contracte d’assegurança per garantir la seva responsabilitat durant el temps que estigui a la seva disposició el material arrendat.
EI client, com a organitzador de l’esdeveniment en el qual l’arrendador intervé, serà responsable de l’obtenció de les preceptives autoritzacions necessàries, i de fer que el lloc estigui disponible i accessible sense cap dificultat de qualsevol mena.
No serà admesa cap reclamació de client posterior a les 24 hores de la instal·lació del material arrendat, o, si s’escau, de la posada a disposició.